Warunki zlecenia

FAKTURĘ  PROSZĘ WYSŁAĆ NA:

ALOX LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
72-510 Wolin, Recław 50A
NIP:7831692470

1. Brak pisemnej odmowy przyjęcia niniejszego zlecenia w terminie 30 minut od momentu jego wysłania przez Zleceniodawcę w sposób umożliwiający Przewoźnikowi zapoznanie się z jego treścią, poczytywane będzie za przyjęcie zlecenia.

2. Przewoźnik oświadcza, iż zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym (OCP), pokrywające odpowiedzialność Przewoźnika za szkody wynikłe z całkowitej lub częściowej utraty powierzonej przesyłki albo jej uszkodzenia.

3. Przewoźnik zobowiązuje się powstrzymać od wykonywania zleceń transportowych na rzecz kontrahenta Zleceniodawcy (nadawcy lub odbiorcy przesyłki) przez okres 2 lat od dnia przyjęcia niniejszego zlecenia. W przypadku naruszenia zakazu, uiści na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 30.000,00 Euro.

4. Przewoźnik odpowiada za terminowe podstawienie środka transportowego pod załadunek, pod rygorem obowiązku uiszczenia kary umownej w wysokości 250,00 Euro, co nie wyłącza prawa Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej z tego tytułu szkody.

5. Przewoźnik odpowiada za nienależyte sprawdzenie stanu ilościowe i jakościowe przesyłki, w tym za brak tej staranności po stronie osób, którymi posługuje się przy wykonaniu niniejszego zlecenia.

6. W przypadku przekroczenia terminu rozładunku, przewoźnik uiści na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 250,00 Euro za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, co nie wyłącza prawa Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej z tego tytułu szkody.

7. Zleceniodawca nie odpowiada za postój Przewoźnika do 48 godzin przy załadunku, 48 godzin przy rozładunku, a także za postój w soboty, niedziele i dni świąteczne, czy też postój na przejściach granicznych lub w Urzędzie Celnym. W pozostałych przypadkach wymogiem płatności jest niezwłoczne, pisemne poinformowanie Zleceniodawcy o przyczynach przestoju, a następnie przedstawienie przez Przewoźnika Zleceniodawcy karty postoju potwierdzonej przez podmiot odpowiedzialny za załadunek lub rozładunek.

8. Przewoźnik jest zobowiązany doręczyć Zleceniodawcy drogą elektroniczną oraz na adres:  office@aloxlogistic.pl oraz pocztą na adres siedziby , kopie listu przewozowego oraz innych dokumentów towarzyszących przesyłce niezwłocznie po wykonaniu zlecenia, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od wykonania zlecenia. W przypadku braku doręczenia w przywołanym terminie przewoźnik uiści na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 250,00 Euro, co nie wyłącza prawa Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej z tego tytułu szkody.

9. Wraz z fakturą VAT Przewoźnik zobowiązany jest doręczyć Zleceniodawcy oryginały listu przewozowego, zawierającego prawidłowe adnotacje nadawcy i odbiorcy, a także dokumentów towarzyszących przesyłce w terminie 10 dni od dnia wykonania zlecenia. W przypadku naruszenia tego terminu Przewoźnik termin płatności wynagrodzenia ulegnie wydłużeniu do 90 dni, a ponadto Przewoźnik uiści na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 50 % umówionego frachtu, co nie wyłącza prawa Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej z tego tytułu szkody.

10. Przewoźnik zobowiązuje się wpisać w punkcie 16,17,19 i 23 listu przewozowego CMR dane Zleceniodawcy oraz numer rejestracyjny wskazany wyżej. W przypadku naruszenia tego wymogu, zlecenie poczytywane będzie za niewykonane, a Przewoźnikowi nie będzie przysługiwać wynagrodzenie.

11. Do każdej przesłanej faktury VAT Przewoźnik załączy kopię zlecenia udzielonego przez Zleceniodawcę wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia. Uchybienie temu wymogowi skutkować będzie zawieszeniem biegu terminu płatności do czasu przesłania potwierdzonego zlecenia transportowego przez Przewoźnika.

12. Bez pisemnej zgody Zleceniodawca nie jest upoważniony przekazywać wykonania przewozu innemu Przewoźnikowi lub też przyjmować inną przesyłkę na doładunek. W razie uchybienia temu obowiązkowi, Przewoźnik nie nabywa roszczenia o zapłatę wynagrodzenia.

13. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszego zlecenia rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy wedle miejsca zamieszkania Zleceniodawcy.

14. Kierowca jest odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowym załadunkiem i rozładunkiem towaru oraz za właściwe rozmieszczenie ładunku na skrzyni ładunkowej pojazdu. Naczepa musi być sucha i szczelna, musi mieć równą podłogę i bez obcych zapachów w środku. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości kierowca zobowiązany jest skontaktować się ze spedytorem podpisanym pod tym zleceniem. Przyjęcie towaru przez kierowcę oznacza, że ładunek przyjęto w stanie nienaruszonym, bez uszkodzeń, w ilości potwierdzonej dokumentami dołączonymi do towaru.

15. Wszelkie przeszkody w podjęciu ładunku należy zgłosić zleceniodawcy:

Tel.: 533 955 155 - MARIUSZ  lub Tel. 511 971 060 - BARTEK.

WARUNKI PŁATNOŚCI

16. Termin płatności - 45 dni od daty otrzymania faktury i kompletu oryginalnie potwierdzonych dokumentów. W przypadku wystąpienia wzajemnych należności i zobowiązań obowiązuje kompensata. Nie akceptujemy faktur wystawionych przez firmy faktoringowe. Nie wypełnienie warunków zlecenia spowoduje odesłanie faktury! Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z niniejszego zlecenia jest Sąd Rejonowy w Szczecinie.

17.  Kursem obowiązującym do wystawienia faktury jest średni kurs ogłoszony przez NBP z dnia poprzedzającego rozładunek. Na fakturze proszę wpisać numer zlecenia transportowego, w przeciwnym razie faktura będzie odesłana! Upoważniamy Państwa firmę do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu.

18. Brak możliwości dodatkowego załadunku bez pisemnej zgody zleceniodawcy pod groźbą nie wypłacenia frachtu.

 

Pieczęć podpis zlecającego                                                              Pieczęć podpis zleceniobiorcySZEROKIEJ DROGI !!!

Warunki zlecenia - PDF